Loyola University Chicago

Department of Chemistry and Biochemistry

AY 2021 - 2022

Fall 2021 Syllabi

CHEM 101
CHEM 101 - 001 - Dr. Naleway
CHEM 101 - 005 - Dr. Lugosan
CHEM 101 - 009 - Dr. Lin
CHEM 101 - 013 - Dr. Osner
CHEM 101 - 017 - Dr. Lin
CHEM 101 - 020 - Dr. Greene-Johnson
CHEM 101 - 023 - Dr. Schmeling
CHEM 101 - 030 - Dr. Lugosan

CHEM 102
CHEM 102 - 001 - Dr. Ciszek

CHEM 105
CHEM 105 - 001 - Drs. Daubenmire/Helquist

CHEM 111
CHEM 111 - On campus - Lab Coordinators
CHEM 111 - Online - Lab Coordinators

CHEM 171
CHEM 171 - 001 - Dr. Kahveci

CHEM 173
CHEM 173 - 001 - Dr. Kahveci

CHEM 212
CHEM 212 - 001 - Dr. Naleway

CHEM 214
CHEM 214 - All Sections - Dr. Binaku

CHEM 221
CHEM 221 - 001 - Dr. Devery

CHEM 223
CHEM 223 - 001 - Dr. Szpunar
CHEM 223 - 005 - Dr. Osner
CHEM 223 - 008 - Dr. Becker
CHEM 223 - 011 - Dr. Helquist
CHEM 223 - 015 - Mr. May
CHEM 223 - 019 - Dr. Cho

CHEM 224
CHEM 224 - 001 - Dr. Szpunar

CHEM 225
CHEM 225 - On campus - Lab Coordinators
CHEM 225 - Online - Lab Coordinators

CHEM 301
CHEM 301 - 001 - Dr. Zimmermann

CHEM 305
CHEM 305 - 001 - Dr. Li

CHEM 340/441
CHEM 340 - 001/441 - 001 - Dr. Lee

CHEM 361
CHEM 361 - 001 - Dr. Pine
CHEM 361 - 005 - Mr. May
CHEM 361 - 008 - Dr. Gates

CHEM 365/465
CHEM 365 - 001/465 - 002

CHEM 370/470
CHEM 370 - 001 - Dr. Pine
CHEM 370 - 004/470 - 001 - Dr. Liu

CHEM 372
CHEM 372 - All Sections - Ms. Pecak

CHEM 395/4XX
CHEM 395 - 001/425 - 001 - Dr. Esipova
CHEM 395 - 002/422 - 001 - Dr. Devery

CHEM 396/4XX
CHEM 396 - 001/465 - 001 - Dr. Moran