Loyola University Chicago

Department of Chemistry and Biochemistry

AY 2010-2011

SPRING 2011

CHEM 101
CHEM 101 - 001-‌‎ Dr. Helquist‌‎

CHEM 102
CHEM 102 - 001 & 013 - Dr. Naleway
CHEM 102 - 009 - Dr. Schmeling
CHEM 102 - 017 - Dr. Greene-Johnson
CHEM 102 - 021 - Dr. Florian‌‎

CHEM 106
CHEM 106 - All Sections - Dr. Herlinger
‌‎

CHEM 111
CHEM 111 - All Sections - Ms. Boerger/Ms. Baude
‌‎

Chem 112
CHEM 112 - All Sections - Ms. Boerger/Ms. Baude

Chem 152
CHEM 152 - All Sections - Dr. Shamsuddin

Chem 214
CHEM 214 - All Sections - Dr. Naleway

CHEM 222
CHEM 222 - 001 - Dr. Babler
CHEM 222 - Suggested Reading
‌‎

CHEM 223
CHEM 223 - 001 - Dr. Helquest

CHEM 224
CHEM 224 - 001 - Mr. May
CHEM 224 - 004 - Dr. Szpunar
CHEM 224 - 007 - Dr. Szpunar
CHEM 224 - 010 - Mr. May
CHEM 224 - 011 - Dr. Crumrine

CHEM 226
CHEM 226 - All Sections - Mr. Thomas

CHEM 302
CHEM 302 - 001 - Dr. Brown

CHEM 303
CHEM 303 - All Sections - Dr. Graham

CHEM 310
CHEM 310 - 001 - Dr. Fitch

CHEM 311
CHEM 311 - All Sections - Dr. Fitch

CHEM 340
CHEM 340 - 001 - Dr. Mota de Freitas

CHEM 341
CHEM 341 - All Sections - Dr. Ciszek

CHEM 361
CHEM 361 - 001 - Drs. Olsen & Ballicora

CHEM 363
CHEM 363 - All Sections - Ms. Orlof

CHEM 380
CHEM 380 - 001 - Dr. Mota de Freitas

CHEM 395 (425 & 455)
CHEM 395/425 - Dr. Becker
CHEM 395/455 - Dr. Chiarelli

CHEM 494
CHEM 494 - 001 - Dr. Daubenmire
‌‎ 

FALL 2010

CHEM 101
CHEM 101 - 001 - Dr. Helquist
CHEM 101 - 004 - Dr. Naleway
CHEM 101 - 007 - Dr. Daubenmire
CHEM 101 - 010 - Dr. Greene-Johnson
CHEM 101 - 013 - Dr. Graham
CHEM 101 - 016 - Dr. Helquist
CHEM 101 - 019 - Dr. Schmeling
CHEM 101 - 022 - Dr. Naleway

CHEM 102
CHEM 102 - 001 - Dr. Ciszek

CHEM 105
CHEM 105 - 001 - Dr. Herlinger

CHEM 111
CHEM 111 - All Sections - Ms. Boerger/Ms. Baude

CHEM 112
CHEM 112 - All Sections - Ms. Boerger/Ms. Baude

CHEM 151
CHEM 151 - All Sections - Dr. Shamsuddin

CHEM 212
CHEM 212 - 001 - Dr. Chiarelli

CHEM 214
CHEM 214 - All Sections - Drs. Chiarelli/Naleway

CHEM 221
CHEM 221 - All Sections - Dr. Babler

CHEM 223
CHEM 223 - 001 - Dr. Szpunar
CHEM 223 - 004 - Dr. Szpunar
CHEM 223 - 009 - Mr. May
CHEM 223 - 010 - Dr. Brown
CHEM 223 - 013 - Mr. May
CHEM 223 - 016 - Dr. Crumrine

CHEM 224
CHEM 224 - 001 - Dr. Becker

CHEM 225
CHEM 225 - All Sections - Mr. Thomas

CHEM 226
CHEM 226 - All Sections - Mr. Thomas

CHEM 301
CHEM 301 - 001 - Dr. Bren

CHEM 362/465
CHEM 362 - 001 - Dr. Ballicora

CHEM 363
CHEM 363 - All Sections - Ms. Orlof

CHEM 365/465
CHEM 365/465 - Dr. Liu

CHEM 380
CHEM 380 - 001 - Dr. Freitas

CHEM 395 - (420 - 435 - 455)
CHEM 395/455 - Dr. Fitch

CHEM 395/435 - Dr. Florian
CHEM 395/420 - Drs. Babler/Crumrine
‌‎