Loyola University Chicago

Department of Chemistry and Biochemistry

AY 2012-2013

Spring 2013

CHEM 101
Chem 101 - 001 - Dr. Osner
Chem 101 - 004 - Dr. Graham

CHEM 102
Chem 102 - 001 - Dr. Helquist
Chem 102 - 005 - Dr. Greene-Johnson
Chem 102 - 008 - Dr. Naleway
Chem 102 - 012 - Dr. Brazdil
Chem 102 - 015 - Dr. Brazdil
Chem 102 - 018 - Dr. Herlinger

Chem 106 - Dr. Daubenmire

Chem 111 - Boerger/Dygas-Holz/Orlof

Chem 112 - Boerger/Dygas-Holz/Orlof

Chem 152 - Dr. Shamsuddin

Chem 214 - Dr. Naleway

Chem 222 - Dr. Becker

Chem 223 - Mr. May

CHEM 224
Chem 224 - 001 - Dr. Szpunar
Chem 224 - 004 - Dr. Szpunar
Chem 224 - 007 - Mr. May
Chem 224 - 010 - Dr. Osner
Chem 224 - 013 - Dr. Babler

Chem 226 - Mr. Thomas

Chem 240 - Dr. Holz

Chem 302 - Dr. Florian

Chem 303 - Dr. Killelea

Chem 310/311/455 - Dr. Fitch

Chem 341 - Dr. Ciszek

Chem 361/461 - Drs. Freitas/Kanzok

Chem 365/465 - Dr. Olsen

Chem 371 - Dr. Liu

Chem 380 - Dr. Eichman

Chem 385/464 - Dr. Ballicora

Chem 395/425 - Dr. Crumrine

Chem 395/455 - Dr. Schmeling

Fall 2012

CHEM 101
Chem 101 - 001 - Dr. Helquist
Chem 101 - 005 - Dr. Osner
Chem 101 - 008 - Dr. Helquist
Chem 101 - 012 - Dr. Greene-Johnson
Chem 101 - 015 - Dr. Schmeling
Chem 101 - 018 - Dr. Naleway
Chem 101 - 022 - Dr. Florian

CHEM 102
Chem 102 -  Mr. May

CHEM 105
Chem 105 Lec - Dr. Herlinger
Chem 105 Lab - Dr. Herlinger

CHEM 111
Chem 111 - Ms. Boerger/Mrs. Dygas-Holz

CHEM 112
Chem 112 - Ms. Boerger/Mrs. Dygas-Holz

CHEM 151
Chem 151 - Dr. Shamsuddin

CHEM 212
Chem 212 - Dr. Chiarelli

CHEM 214
Chem 214 - Dr. Naleway

CHEM 221
Chem 221 Lec - Dr. Eichman
Chem 221 Lab - Dr. Eichman

CHEM 223
Chem 223 - 001 - Dr. Szpunar
Chem 223 - 004 - Dr. Szpunar
Chem 223 - 007 - Dr. Babler
Chem 223 - 008 - Mr. May
Chem 223 - 011 - Dr. Becker

CHEM 224
Chem 224 - Dr. Osner

CHEM 225
Chem 225 Thomas - Mr. Thomas
Chem 225 Holz - Mrs. Dygas-Holz

CHEM 301
Chem 301 - Dr. Killelea

CHEM 305
Chem 305 - Dr. Graham

CHEM 340/441
Chem 340/441 - Dr. Ciszek

CHEM 362/465
Chem 362 - 001 - Dr. Ballicaro

CHEM 363
Chem 363 - Ms. Orlof

CHEM 370
Chem 370 - Dr. Olsen

CHEM 380
Chem 380 - Dr. Schmeling

CHEM 395
Chem 395 - 001/420 - 001 - Drs. Babler/Crumrine
Chem 395 - 002/455 - 001 - Dr. Fitch
Chem 395 - 003/460 - 001 - Dr. Freitas
Chem 395 - 004 - Dr. Larson