Loyola University Chicago

Department of Chemistry and Biochemistry

AY 2013-2014

Spring 2014

CHEM 101
CHEM 101 - 001 - Dr. Chlipala
CHEM 101 - 004 - Dr. Helquist

CHEM 102
CHEM 102 - 001 - Dr. Helquist
CHEM 102 - 005 - Dr. Greene-Johnson
CHEM 102 - 008 - Dr. Naleway
CHEM 102 - 012 - Dr. Herlinger
CHEM 102 - 014 - Dr. Brazdil
CHEM 102 - 017 - Dr. Florian

CHEM 106
CHEM 106 - 001 - Dr. Daubenmire

CHEM 111
CHEM 111 - All Sections - Binaku/Boerger/Eisenberg

CHEM 112
CHEM 112 - All Sections - Binaku/Boerger/Eisenberg

CHEM 152
CHEM 152 - All Sections - Dr. Shamsuddin

CHEM 212
CHEM 212 - 001 - Dr. Naleway

CHEM 214
CHEM 214 - 001- Dr. Naleway
CHEM 214 - 002 - Ms. Binaku

CHEM 222
CHEM 222 - 001 - Dr. Eichman

CHEM 223
CHEM 223 - 001 - Dr. Osner

CHEM 224
CHEM 224 - 001 - Dr. Szpunar
CHEM 224 - 004 - Dr. Szpunar
CHEM 224 - 007 - Mr. May
CHEM 224 - 010 - Dr. Osner
CHEM 224 - 013 - Dr. Babler

CHEM 226
CHEM 226 - All Sections - Eisenberg/Thomas

CHEM 302
CHEM 302 - 001 - Dr. Killelea

CHEM 303
CHEM 303 - All Sections - Dr. Graham

CHEM 306
CHEM 306 - All Sections - Graham/Orlof

CHEM 307
CHEM 307 - 001 - Dr. Freitas

CHEM 310 and 311
CHEM 310/311 - All Sections - Dr. Fitch

CHEM 323/423
CHEM 323/425- Dr. Becker

CHEM 341
CHEM 341 - 001 - Dr. Ciszek

CHEM 361
CHEM 361/461 - Mr. May

CHEM 371
CHEM 371 - 001 - 001 - Dr. Liu

CHEM 373
CHEM 373 - All Sections - Ballicora/Orlof

CHEM 380
CHEM 380 - 001 - Dr. Herlinger

CHEM 395
CHEM 395/445 - Dr. Ciszek
CHEM 395/455 - Dr. Chiarelli
CHEM 395 - 004 - Dr. Paulas

Fall 2013

CHEM 101
Chem 101 - 001 - Dr. Helquist
Chem 101 - 005 - Dr. Naleway
Chem 101 - 009 - Dr. Helquist
Chem 101 - 013 - Dr. Greene-Johnson
Chem 101 - 016 - Dr. Osner
Chem 101 - 019 - Dr. Chlipala
Chem 101 - 024 - Dr. Florian

CHEM 102
Chem 102 - 001 - Dr. Osner

CHEM 105
Chem 105 - 001‌ - Dr. Fitch

CHEM 111
Chem 111 - All Sections - Binaku/Boerger/Orlof

CHEM 151
Chem 151 - All Sections - Dr. Shamsuddin

CHEM 212
Chem 212 - All Sections - Dr. Chiarelli

CHEM 214
Chem 214 - All Sections - Dr. Naleway

CHEM 221
Chem 221 - 001/002 - Dr. Becker
Chem 221 - 003 Lab
Chem 221 - 004 Lab

CHEM 223
Chem 223 - 001 - Dr. Szpunar
Chem 223 - 004 - Dr. Szpunar
Chem 223 - 007 - Dr. Crumrine
Chem 223 - 010 - Mr. May
Chem 223 - 013 - Dr. Babler

CHEM 224
Chem 224 - 001 - Mr. May

CHEM 225
Chem 225 - 001 thru 010 - Eisenberg/Thomas
Chem 225 - 011 - Eisenberg/Thomas

CHEM 301
Chem 301 - 001 - Dr. Killelea

CHEM 305
Chem 305 -001 - Dr. Graham

CHEM 312/455
Chem 312 - 001/455 - 001 - Dr. Schmeling

CHEM 313
Chem 313 - 001 - Dr. Schmeling

CHEM 340/441
Chem 340 - 001/441 - 001 - Dr. Ciszek

CHEM 361/461
Chem 361 - 001/461 - 001 - Dr. Liu

CHEM 370
Chem 370 - 001 - Dr. Olsen

CHEM 372
Chem 372 - All Sections - Ms. Orlof

CHEM 387/465
Chem 387 - 001/465 - 001 - Dr. Ballicora

CHEM 395/425/455
Chem 395 - 003/455 - 002/425 - 002 - Dr. Eichman

CHEM 395/430
Chem 395 - 004/430 - 001 - Drs. Graham/Florian/Killelea