Loyola University Chicago

Department of Chemistry and Biochemistry

AY 2014-2015

Spring 2015

CHEM 101
CHEM 101 - 001 - Dr. Chiarelli
CHEM 101 - 004 - Dr. Brazdil

CHEM 102
CHEM 102 - 001 - Dr. Helquist
CHEM 102 - 005 - Dr. Helquist
CHEM 102 - 008 - Dr. Greene-Johnson
CHEM 102 - 012 - Dr. Pine
CHEM 102 - 016 - Dr. Osner
CHEM 102 - 020 - Dr. Pine
CHEM 102 - 023 - Dr. Florian

CHEM 106
CHEM 106 - 001 - Dr. Daubenmire

CHEM 111
CHEM 111 - All Sections - Binaku/Boerger

CHEM 112
CHEM 112 - All Sections - Binaku/Boerger

CHEM 212
CHEM 212 - 001 - Dr. Naleway

CHEM 214
CHEM 214 - 001 - Dr. Naleway
CHEM 214 - 002 - Dr. Binaku

CHEM 222
CHEM 222 - 001 - Dr. Eichman

CHEM 223
CHEM 223 - 001 - Mr. Aparece

CHEM 224
CHEM 224 - 001 - Dr. Becker
CHEM 224 - 004 - Dr. Szpunar
CHEM 224 - 007 - Dr. Osner
CHEM 224 - 010 - Mr. May
CHEM 224 - 013 - Dr. Szpunar
CHEM 224 - 017 - Mr. Aparece

CHEM 226
CHEM 226 - Eisenberg - Dr. Eisenberg
CHEM 226 - Thomas - Mr. Thomas

CHEM 302
CHEM 302 - 001 - Dr. Naleway

CHEM 303
CHEM 303 - Dr. Graham

CHEM 306
CHEM 306 - Graham/Orlof

CHEM 307
CHEM 307 - 001 - Dr. Freitas

CHEM 314
CHEM 314 - Dr. Fitch

CHEM 316
CHEM 316 - 001 - Mr. Paulas

CHEM 341
CHEM 341 - Dr. Ciszek

CHEM 361
CHEM 361 - 001 - Mr. May
CHEM 361 - 006 - Dr. Kanzok

CHEM 365
CHEM 365/465 - Dr. Olsen

CHEM 371
CHEM 371 - 001 - Dr. Liu

CHEM 373
CHEM 373 - Ballicora/Orlof

CHEM 380
CHEM 380 - 001 - Dr. Lee

CHEM 395
CHEM 395/425 - Drs. Becker/Eichman
CHEM 395/445 - Dr. Lee

Fall 2014

CHEM 101
CHEM 101 - 001  - Dr. Fitch
CHEM 101 - 004 - Dr. Naleway
CHEM 101 - 008 - Dr. Scmeling
CHEM 101 - 011 - Dr. Greene-Johnson
CHEM 101 - 014 - Dr. Ciszek
CHEM 101 - 017 - Dr. Osner
CHEM 101 - 020 - Dr. Osner
CHEM 101 - 024 - Dr. Helquest

CHEM 102
CHEM 102 - 001 - Dr. Helquest

CHEM 105
CHEM 105 - 001 - Dr. Daubenmire

CHEM 111
CHEM 111 - All Sections -  Binaku/Boerger/Orlof

CHEM 151
CHEM 151 - All Sections - Dr. Pine

CHEM 212
CHEM 212 - 001 - Dr. Chiarelli

CHEM 214

CHEM 214 - 001 - Dr. Chiarelli
CHEM 214 - 002 - Dr. Naleway

CHEM 221
CHEM 221 - 001 - Dr. Becker

CHEM 223
CHEM 223 - 001 - Dr. Eichman
CHEM 223 - 004 - Mr. Aparece
CHEM 223 - 007 - Dr. Szpunar
CHEM 223 - 010 - Mr. May
CHEM 223 - 014 - Mr. Aparece
CHEM 223 - 017 - Dr. Szpunar

CHEM 224
CHEM 224 - 001 - Dr. Crumrine

CHEM 225
CHEM 225 - All Sections - Eisenberg/Thomas

CHEM 301
CHEM 301 - 001 - Dr. Killelea

CHEM 305
CHEM 305 - 001 - Dr. Graham

CHEM 340
CHEM 340 - 001 - Dr. Lee

CHEM 361
CHEM 361 - 001 - Dr. Liu
CHEM 361 - 004 - Mr. May

CHEM 370
CHEM 370 - 001- Dr. Olsen

CHEM 372
CHEM 372 - 001 - Ms. Orlof

CHEM 380
CHEM 380 - 001 - Dr. Freitas

CHEM 395/425
CHEM 395/425 - Drs. Becker/Crumrine/Eichman/