Loyola University Chicago

Department of Chemistry and Biochemistry

AY 2015-2016

Spring 2016

CHEM 101
CHEM 101 - 001 - Dr. Schmeling
CHEM 101 - 004 - Dr. Brazdil

CHEM 102
- Dr. Pine
CHEM 102 - 005 - Dr. Pine
CHEM 102 - 011 - Dr. Greene-Johnson
CHEM 102 - 014 - Dr. Naleway
CHEM 102 - 017 - Dr. Naleway
CHEM 102 - 020 - Dr. Lee

CHEM 106
CHEM 106 - 001 - Dr. Daubenmire

CHEM 111
CHEM 111 - All - Ms. Boerger

CHEM 112
CHEM 112 - All - Binaku/Boerger/Mahaffey

CHEM 212
CHEM 212 - 001 - Dr. Chiarelli

CHEM 214
CHEM 214 - 001 - Dr. Binaku
CHEM 214 - 002 - Dr. Binaku

CHEM 222
CHEM 222 - 001 - Mr. May

CHEM 223
CHEM 223 - 001 - Dr. Osner

CHEM 224
CHEM 224 - 001 - Dr. Szpunar
CHEM 224 - 004 - Dr. Helquist
CHEM 224 - 007 - Dr. Szpunar
CHEM 224 - 011 - Dr. Helquist
CHEM 224 - 015 - Dr. Osner

CHEM 226
CHEM 226 - All - Eisenberg/Thomas

CHEM 302
CHEM 302 - 001 - Dr. Florian

CHEM 303
CHEM 303 - All - Dr. Killelea

CHEM 306
CHEM 306 - 001 - Dr. Graham/A. Orlof

CHEM 307
CHEM 307 - 001 - Dr. Freitas

CHEM 314
CHEM 314 - 01W - Dr. Fitch

CHEM 316/316L
‌ - Dr. DeFrancesco

CHEM 323/423
CHEM 323 - 001/423 - 001 - Dr. Becker

CHEM 341
CHEM 341 - 001 - Dr. Ciszek

CHEM 361/461
CHEM 361 - 001/461 - 001 - Dr. Olsen
CHEM 361 - 004/461 - 004 - Mr. May

CHEM 371
CHEM 371 - 001 - Dr. Liu

CHEM 373
CHEM 373 - All - Orlof/Eisenberg

CHEM 380
CHEM 380 - 001 - Drs. Cho/Devery

CHEM 385/465
CHEM 385 - 001/465 - 001 - Dr. Ballicora

CHEM 395/425
CHEM 395 - 001/425 - 001 - Drs. Cho/Devery

Fall 2015

CHEM 101
CHEM 101 - 001 - Dr. Naleway
CHEM 101 - 005 - Dr. Greene-Johnson
CHEM 101 - 009 - Dr. Naleway
CHEM 101 - 013 - Dr. Helquist
CHEM 101 - 017 - Dr. Osner
CHEM 101 - 021 - Dr. Chiarelli (Engineering Majors)
CHEM 101 - 023 - Dr. Osner

CHEM 102
‌ - Dr. Olsen

CHEM 105
CHEM 105 - 001 - Dr. Daubenmire

CHEM 111
CHEM 111 - All Sections - Binaku/Boerger/Mahaffey

CHEM 151
CHEM 151 - All Sections - Dr. Pine

CHEM 212
CHEM 212 - 001 - Dr. DeFrancesco

CHEM 214
CHEM 214 - 001 - Dr. DeFrancesco
CHEM 214 - 002 - Dr. Binaku

CHEM 221
CHEM 221 - 001 - Dr. Becker

CHEM 223
- Mr. May
CHEM 223 - 004 - Dr. Cho
CHEM 223 - 008 - Dr. Devery
CHEM 223 - 011 - Dr. Szpunar
- Dr. Szpunar
CHEM 223 - 018 - Dr. Eichman

CHEM 224
‌ - Dr. Helquist

CHEM 225
CHEM 225 - All Sections - Eisenberg/Thomas

CHEM 300
CHEM 300 - All Sections

CHEM 301
CHEM 301 - 001 - Dr. Killelea

CHEM 305
CHEM 305 - 001 - Dr. Graham

CHEM 315
CHEM 315 - 001 - Dr. DeFrancesco

CHEM 340/441
CHEM 340/441 - Dr. Lee

CHEM 361
CHEM 361/461 - 001 - Dr. Ballicora
CHEM 361/461 - 004 - Mr. May

CHEM 370
‌ - Dr. Liu

CHEM 372
CHEM 372 - All Sections - Ms. Orlof

CHEM 380
CHEM 380 - 001 - Dr. Freitas

CHEM 395
CHEM 395-002/455-001 - Dr. Schmeling
CHEM 395-003/435-001 - Dr. Florian

UCSF
UCSF 137 - 015 - Dr. Brazdil