Loyola University Chicago

Department of Chemistry and Biochemistry

AY 2016-2017

Spring 2017

CHEM 101
CHEM 101 - 001 - Dr. Osner
CHEM 101 - 004 - Dr. Greene-Johnson

CHEM 102
CHEM 102 - 001 - Dr. Helquist
CHEM 102 - 005 - Dr. Osner
CHEM 102 - 009 - Dr. Schmeling
CHEM 102 - 012 - Dr. Pine
CHEM 102 - 016 - Dr. Naleway
CHEM 102 - 020 - Dr. Naleway

CHEM 106
CHEM 106 - 001 - Dr. Daubenmire

CHEM 111
CHEM 111 - All - Lab Coordinators

CHEM 112
CHEM 112 - All - Lab Coordinators

CHEM 212
CHEM 212 - 001 - Dr. Chiarelli

CHEM 214
CHEM 214 - 001 - Dr. Binaku
CHEM 214 - 002 - Dr. Binaku
CHEM 214 - 003 - Dr. Binaku

CHEM 222
CHEM 222 - 001 - Dr. Eichman

CHEM 223
CHEM 223 - 001 - Dr. Pine
CHEM 223 - 004 - Mr. May

CHEM 224
CHEM 224 - 001 - Dr. Szpunar
CHEM 224 - 004 - Dr. Becker
CHEM 224 - 007 - Dr. Szpunar
CHEM 224 - 011 - Dr. Helquist
CHEM 224 - 015 - Dr. Cho

CHEM 226
CHEM 226 - All - Lab Coordinators

CHEM 302
CHEM 302 - 001 - Dr. Killelea

CHEM 306
CHEM 306 - All - Dr. Graham

CHEM 307
CHEM 307 - 001 - Dr. Freitas

CHEM 314
CHEM 314 - 001 - Dr. Fitch

CHEM 316
CHEM 316 - 001 - Dr. DeFrancesco

CHEM 341
CHEM 341 - 001 - Dr. Ciszek

CHEM 361
CHEM 361 - 001 - Dr. Ballicora
CHEM 361 - 004 - Mr. May

CHEM 365/465
CHEM 365 465 - Dr. Olsen

CHEM 371
CHEM 371 - 001 - Dr. Liu

CHEM 373
CHEM 373 - All - Dr. Pecak

CHEM 395
CHEM 395 425 - Dr. Devery
CHEM 395 435 - Dr. Killelea
CHEM 395 445 - Dr. Lee

Fall 2016

CHEM 101
CHEM 101 - 001- Dr. Schmeling
 - Dr. Ciszek
CHEM 101 - 007 - Dr. Helquist
CHEM 101 - 011 - Dr. Helquist
CHEM 101 - 014 - Dr. Brazdil
CHEM 101 - 022 - Dr. Naleway
CHEM 101 - 025 - Dr. Klinger

CHEM 102
CHEM 102 - 001 - Dr. Greene-Johnson

CHEM 105
CHEM 105 - 001 - Dr. Daubenmire‌

CHEM 111
CHEM 111 - All Sections - Binaku/Boerger/Klinger/Mahaffey‌

CHEM 151
CHEM 151 - All Sections - Dr. Pine

CHEM 212
CHEM 212 - 001 - Dr. Chiarelli

CHEM 214
CHEM 214 - 001 - Dr. Binaku
CHEM 214 - 002 - Dr. Naleway

CHEM 221
CHEM 221 - 001 - Dr. Becker

CHEM 223
CHEM 223 - 001 - Dr. Osner
CHEM 223 - 005 - Dr. Cho
CHEM 223 - 008 - Mr. May
CHEM 223 - 015 - Dr. Szpunar
CHEM 223 - 018 - Dr. Devery

CHEM 224
CHEM 224 - 001 - Dr. Osner
CHEM 224 - 011 - Dr. Szpunar

CHEM 225
CHEM 225 - All Sections - Eisenberg/Thomas

CHEM 301
CHEM 301 - 001 - Dr. Killelea

CHEM 305
CHEM 305 - 001 - Dr. Florian

CHEM 315
CHEM 315 - 001 - Dr. DeFrancesco

CHEM 340/441
CHEM 340 - 001/441 - 001 - Dr. Lee

CHEM 361/461
CHEM 361 - 001/461 - 001 - Dr. Ballicora
CHEM 361 - 004/461 - 004 - Mr. May

CHEM 370
CHEM 370 - 001 - Dr. Olsen

CHEM 372
CHEM 372 - All Sections - Ms. Orlof

CHEM 380
CHEM 380 - 001 - Dr. Freitas

CHEM 395/435
CHEM 395 - 001/435 - Dr. Graham

CHEM 395/421
CHEM 395 - 002/421 - Dr. Eichman

CHEM 395/455
CHEM 395 - 003/455 - Dr. Chiarelli

CHEM 395/465
CHEM 395 - 004/465 ‌- Dr. Liu‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌