Loyola University Chicago

Department of Chemistry and Biochemistry

AY 2017-2018

Spring 2018

CHEM 101
CHEM 101 - 001 - Dr. Naleway
CHEM 101 - 005 - Dr. Klinger

CHEM 102
CHEM 102 - 001 - Dr. Greene-Johnson
CHEM 102 - 005 - Drs. Helquist and Osner
CHEM 102 - 010 - Dr. Pine
CHEM 102 - 014 - Dr. Schmeling
CHEM 102 - 017 - Dr. Naleway

CHEM 106
CHEM 106 - 001 - Dr. Daubenmire

CHEM 111
CHEM 111 - All - Lab Coordinators

CHEM 112
CHEM 112 - All

CHEM 212
CHEM 212 - 001 - Dr. Chiarelli

CHEM 214
CHEM 214 - 002 - Dr. Binaku

CHEM 222
CHEM 222 - 001 - Dr. Cho
CHEM 222 Lab

CHEM 223
CHEM 223 - 001 - Dr. Szpunar

CHEM 224
CHEM 224 - 001 - Dr. Szpunar
CHEM 224 - 005 - Dr. Pine
CHEM 224 - 008 - Dr. Helquist
CHEM 224 - 011 - Dr. Osner
CHEM 224 - 014 - Mr. May

CHEM 226
CHEM 226 - All - Dr. Eisenberg/Mr. Thomas

CHEM 302
CHEM 302 - 001 - Dr. Florian

CHEM 303
CHEM 303 - 001 - Dr. Killelea

CHEM 306
CHEM 306 - All - Dr. Graham/Ms. Pecak

CHEM 307
CHEM 307 - 001 - Dr. Freitas

CHEM 314
CHEM 314 - 01W - Dr. Fitch

CHEM 323
CHEM 323 - 001/423 - 001‌ - Dr. Becker

CHEM 341
CHEM 341 - 001 - Dr. Ciszek

CHEM 361
CHEM 361 - 001 - Dr. Olsen
CHEM 361 - 004/461 - 004 - Mr. May

CHEM 371
CHEM 371 - 001 - Dr. Liu

CHEM 373
CHEM 373 - All - Ms. Pecak/Dr. Eisenberg

CHEM 380
CHEM 380 - 001 - Dr. Ciszek

CHEM 385
CHEM 385 - 001 - Dr. Ballicora

CHEM 395
CHEM 395 - 001/425 - 001 - Dr. Devery
CHEM 395 - 002/437 - 001 - Dr. Killelea

Fall 2017

CHEM 101
CHEM 101 - 001 - Dr. Ciszek
CHEM 101 - 004 - Dr. Greene-Johnson
CHEM 101 - 007 - Dr. Klinger
CHEM 101 - 011 - Dr. Helquist
CHEM 101 - 019 - Dr. Naleway
CHEM 101 - 023 - Dr. Osner
CHEM 101 - 026 - Dr. Maximoff

CHEM 102
CHEM 102 - 001 - Dr. Fitch

CHEM 105
CHEM 105 - 001 - Dr. Daubenmire

CHEM 111
CHEM 111 - All - Lab Coordinators

CHEM 171
CHEM 171 - 001 - Dr. Chiarelli

CHEM 173
CHEM 173 - 001 - Dr. Chiarelli

CHEM 212 
CHEM 212 - 001 - Dr. Naleway

CHEM 214
CHEM 214 - 001 - Dr. Binaku
CHEM 214 - 002 - Dr. Binaku
CHEM 214 - 003 - Dr. Binaku

CHEM 221
CHEM 221 - 001 - Dr. Devery

CHEM 223
CHEM 223 - 001 - Dr. Szpunar
CHEM 223 - 005 - Dr. Szpunar
CHEM 223 - 008 - Dr. Osner
CHEM 223 - 011 - Dr. Pine
CHEM 223 - 015 - Dr. May

CHEM 224
CHEM 224 - 001 - Dr. Helquist

CHEM 225
CHEM 225 - All - Lab Coordinators

CHEM 301
CHEM 301 - 001 - Dr. Killelea

CHEM 305
CHEM 305 - 001 - Dr. Florian

CHEM 340/441
CHEM 340 - 441 - Dr. Lee

CHEM 361/461
CHEM 361 - 001/461 - 001 - Dr. Pine
CHEM 361 - 004/461 - 004 - Mr. May

CHEM 370
CHEM 370 - 001 - Dr. Olsen

CHEM 372
CHEM 372 - All - Ms. Pecak

CHEM 380
CHEM 380 - 001 - Dr. Freitas

CHEM 387
CHEM 387 - 001 - Dr. Ballicora

CHEM 395/425
CHEM 395/425 - Dr. Cho

CHEM 395/435
CHEM 395/435 - Dr. Graham

CHEM 395/455
CHEM 395/455 - Dr. Fitch