Loyola University Chicago

Department of Chemistry and Biochemistry

Summer 2011

CHEM 101
CHEM 101 - 001 & 002 - Dr. Herlinger
CHEM 101 - 003 - Dr. Daubenmire
‌‎

CHEM 102
CHEM 102 - 001 & 002 - Dr. Graham
CHEM 102 - 003 & 004 - Dr. Naleway
‌‎

CHEM 111
CHEM 111 - All Sections - Ms. Boerger
‌‎

CHEM 112
CHEM 112 - All Sections - Ms. Boerger
‌‎

CHEM 151
CHEM 151 - 001 & 002 - Dr. Shamsuddin
‌‎

CHEM 152
CHEM 152 - 001 & 002 - Dr. Shamsuddin
‌‎

CHEM 212
CHEM 212 - 001 - Dr. Naleway
‌‎

CHEM 214
CHEM 214 - 001 - Dr. Naleway
‌‎

CHEM 223
CHEM 223 - 001 & 002 - Dr. Helquist
CHEM 223 - 003 & 004 - Dr. Szpunar
CHEM 223 - 005 & 006 - Mr. May
‌‎

CHEM 224
CHEM 224 - 001 & 002 - Dr. Helquist
CHEM 224 - 003 & 004 - Dr. Szpunar
CHEM 224 - 005 & 006 - Mr. May
‌‎

CHEM 225
CHEM 225 - All Sections - Mr. Thomas
‌‎

CHEM 226
CHEM 226 - All Sections - Mr. Thomas
‌‎

CHEM 361/461
CHEM 361 - All Sections - Dr. Olsen
‌‎