Loyola University Chicago

Department of Chemistry and Biochemistry

Summer 2014

CHEM 101
CHEM 101 - 001 - Dr. Greene-Johnson
CHEM 101 - 002 - Dr. Chlipala
CHEM 101 - 003 - Dr. Daubenmire

CHEM 102
CHEM 102 - 004 - Dr. Naleway
CHEM 102 - 005 - Dr. Binaku
CHEM 102 - 006 - Dr. Kissel
CHEM 102 - 007 - Dr. Naleway

CHEM 111
CHEM 111 - All Sections - Ms. Orlof

CHEM 112
CHEM 112 - All Sections - Ms. Boerger

CHEM 151
CHEM 151 - 001 - Mr. Aparece

CHEM 152
CHEM 152 - 001 - Mr. Aparece

CHEM 223
CHEM 223 001/002- Dr. Szpunar
CHEM 223 - 003 - Mr. May
CHEM 223 - 004 - Dr. Eichman

CHEM 224
CHEM 224 - 001 - Dr. Helquist
CHEM 224 - 002 - Dr. Helquist
CHEM 224 - 003 - Dr. Osner
CHEM 224 - 004 - Dr. Eichman
CHEM 224 - 005 - Dr. Osner
CHEM 224 - 006 - Mr. May

CHEM 225
CHEM 225 - 001/002 - Dr. Eisenberg
CHEM 225 - 003 - Dr. Eisenberg

CHEM 226
CHEM 226 - MW - Mr. Thomas
CHEM 226 - TTH - Mr. Thomas

CHEM 361
CHEM 361 - 001 - Mr. May