Loyola University Chicago

Department of Chemistry and Biochemistry

Summer 2015

CHEM 101
CHEM 101 - 001 - Dr. Greene-Johnson
CHEM 101 - 003 - Dr. Daubenmire

CHEM 102
CHEM 102 - 001 - Dr. Daubenmire
CHEM 102 - 004 - Dr. Naleway
CHEM 102 - 005 - Dr. Naleway
CHEM 102 - 007 - Dr. Helquist

CHEM 111
CHEM 111 - All Sections - Ms. Boerger

CHEM 112
CHEM 112 - All Sections - Ms. Orlof

CHEM 212
CHEM 212 - 001 - Dr. Binaku

CHEM 214
CHEM 214 - 001 - Dr. Binaku

CHEM 223
CHEM 223 - 001 - Dr. Helquist
CHEM 223 - 002 - Dr. Helquist
CHEM 223 - 003 - Mr. Aparece
CHEM 223 - 004 - Mr. Aparece
CHEM 223 - 005 - Dr. Szpunar

CHEM 224
- Dr. Szpunar
CHEM 224 - 002 - Dr. Szpunar
CHEM 224 - 003 - Dr. Osner
CHEM 224 - 004 - Dr. Osner
CHEM 224 - 005 - Mr. May

CHEM 225
CHEM 225 - All Sections - Dr. Eisenberg

CHEM 226
CHEM 226 - All Sections - Mr. Thomas

CHEM 361
CHEM 361 - All Sections - Mr. May