Loyola University Chicago

Department of Chemistry and Biochemistry

Summer 2018

SUMMER 2018 Syllabi

CHEM 101
CHEM 101 - 001 - Dr. Daubenmire
CHEM 101 - 002 - Dr. Greene-Johnson
CHEM 101 - 003 - Dr. Mahaffey

CHEM 102
CHEM 102 - 001 - Dr. Daubenmire
CHEM 102 - 002 - Dr. Naleway
CHEM 102 - 003 - Dr. Naleway
CHEM 102 - 004 - Dr. Mahaffey
CHEM 102 - 005 - Dr. Klinger

CHEM 111
CHEM 111 - 001 - Mr. Farley
CHEM 111 - 002 - Ms. Kamkamidze

CHEM 112
CHEM 112 - All Sections - Ms. Pecak

CHEM 212
CHEM 212 - 001 - Dr. Binaku

CHEM 214
CHEM 214 - 001 - Dr. Lin

CHEM 223
CHEM 223 - 001 - Dr. Helquist
CHEM 223 - 002 - Dr. Helquist
CHEM 223 - 003 - Dr. Pine
CHEM 223 - 004 - Dr. Pine

CHEM 224
CHEM 224 - 001 - Dr. Szpunar
CHEM 224 - 002 - Dr. Szpunar
CHEM 224 - 003 - Dr. Osner
CHEM 224 - 004 - Dr. Osner
CHEM 224 - 005 - Mr. May
CHEM 224 - 006 - Dr. Heath

CHEM 225
CHEM 225 - All Sections - Dr. Eisenberg/Mr. Thomas

CHEM 226
CHEM 226 - All Sections - Dr. Eisenberg/Mr. Thomas

CHEM 361
CHEM 361 - All Sections - Mr. May