Loyola University Chicago

Department of Chemistry and Biochemistry

AY 2011-2012

SPRING 2012

CHEM 101
CHEM 101 - 001 - Mr. May


CHEM 102
CHEM 102 - 001 - Dr. Helquist
CHEM 102 - 004 - Dr. Helquist
CHEM 102 - 007 - Dr. Chiarelli
CHEM 102 - 010 - Dr. Greene-Johnson
CHEM 102 - 013 - Dr. Naleway
CHEM 102 - 016 - Dr. Olsen
‌‎

CHEM 106
CHEM 106 - 001 - Dr. Daubenmire
‌‎

CHEM 111
CHEM 111 - All Sections - Ms. Boerger/Mrs. Dygas-Holz
‌‎

CHEM 112
CHEM 112 - All Sections - Ms. Boerger/Mrs. Dygas-Holz
‌‎

Chem 152
CHEM 152 - 001  - Dr. Shamsuddin
CHEM 152 - 002 - Dr. Ballicora
‌‎

CHEM 214
CHEM 214 - 001  - Dr. Naleway
‌‎

CHEM 222
CHEM 222 - 001  - Dr. Babler
‌‎

CHEM 223
CHEM 223 - 001  - Dr. Osner
‌‎

CHEM 224
CHEM 224 - 001  - Dr. Becker
CHEM 224 - 004  - Mr. May
CHEM 224 - 005  - Dr. Szpunar
CHEM 224 - 008  - Dr. Szpunar
CHEM 224 - 011  - Dr. Osner
‌‎

CHEM 226
CHEM 226 - All Sections  - Mr. Thomas/Mrs. Dygas-Holz
‌‎

CHEM 302
CHEM 302 - 001 - Dr. Florian

Chem 303
CHEM 303  - Dr. Graham
‌‎

CHEM 310
CHEM 310  - Dr. Fitch
‌‎

CHEM 340/441
CHEM 340/441 - Dr. Herlinger
‌‎

CHEM 341
CHEM 341 - 001  - Dr. Herlinger
‌‎

CHEM 361
CHEM 361 - 001  - Dr. Freitas
‌‎

CHEM 363
CHEM 363 - All Sections  - Ms. Orlof
‌‎

CHEM 380
CHEM 380  - Dr. Killelea
‌‎

CHEM 395 (425/435/445/465)
CHEM 395-001/425-001  - Drs. Babler & Crumrine
CHEM 395-002/465-001  - Dr. Liu
CHEM 395-003/445-001/465-002  - Dr. Holz
CHEM 395-004/435-001  - Dr. Killelea

FALL 2011

CHEM 101
CHEM 101 - 001 - Dr. Helquist
CHEM 101 - 004 - Mr. May
CHEM 101 - 007 - Dr. Helquist
CHEM 101 - 010 - Dr. Greene-Johnson
CHEM 101 - 013 - Dr. Graham
CHEM 101 - 016 - Dr. Naleway
CHEM 101 - 019 - Dr. Florian
‌‎

CHEM 102
CHEM 102 - 001 - Dr. Ciszek
‌‎

CHEM 105
CHEM 105 - 001 - Dr. Herlinger
‌‎

CHEM 111
CHEM 111 - All Sections - Ms. Boerger/Mrs. Dygas-Holz
‌‎

CHEM 112
CHEM 112 - All Sections - Ms. Boerger/Mrs. Dygas-Holz
‌‎

CHEM 151
CHEM 151 - Dr. Shamsuddin
‌‎

CHEM 212
CHEM 212 - 001 - Dr. Chiarelli
‌‎

CHEM 214
CHEM 214 - Dr. Chiarelli/Dr. Naleway
‌‎

CHEM 221
CHEM 221 - 001 - Dr. Babler
‌‎

CHEM 223
CHEM 223 - 001 - Dr. Szpunar
CHEM 223 - 004 - Dr. Szpunar
CHEM 223 - 007 - Mr. May
CHEM 223 - 008 - Mr. Osner
CHEM 223 - 011 - Mr. Osner
‌‎

CHEM 224
CHEM 224 - 001 - Dr. Becker
‌‎

CHEM 225
CHEM 225 - All Sections - Mr. Thomas
‌‎

CHEM 301
CHEM 301 - 001- Dr. Killelea
‌‎

CHEM 312 (455)
CHEM 312/455 - Dr. Schmeling
‌‎

CHEM 313
CHEM 313 - Dr. Schmeling
‌‎

CHEM 362
CHEM 362 - 001 - Dr. Ballicora
‌‎

CHEM 363
CHEM 363 - All Sections - Ms. Orlof

CHEM 365
CHEM 365 - 001
‌ - Dr. Liu

CHEM 380
CHEM 380 - Dr. Freitas

CHEM 395 (420 & 460)
CHEM 395 - 001/460 - 001 - Dr. Freitas
CHEM 395 - 002/420 - 001 - Drs. Babler/Crumrine