Loyola University Chicago

Department of Chemistry and Biochemistry

AY 2018-2019

SPRING 2019 SYLLABI

CHEM 101
CHEM 101 - 001 - Dr. Helquist
CHEM 101 - 005 - Dr. Decker

CHEM 102
CHEM 102 - 001 - Dr. Greene-Johnson
CHEM 102 - 005 - Dr. Naleway
CHEM 102 - 009 - Drs. Helquist & Osner
CHEM 102 - 016 - Dr. Fitch
CHEM 102 - 019 - Dr. Klinger

CHEM 106
CHEM 106 - 001 - Dr. Daubenmire

CHEM 111
CHEM 111 - All Sections - Laboratory Coordinators

CHEM 112
CHEM 112 - All Sections - Laboratory Coordinators

CHEM 212
CHEM 212 - 001 - Dr. Naleway

CHEM 214
CHEM 214 - 002 - Dr. Binaku

CHEM 222
CHEM 222 - 001 - Dr. Devery

CHEM 223
CHEM 223 - 001 - Dr. Szpunar
CHEM 223 - 004 - Dr. Decker

CHEM 224
CHEM 224 - 001 - Dr. Szpunar
CHEM 224 - 005 - Dr. Pine
CHEM 224 - 009 - Dr. Osner
CHEM 224 - 012 - Dr. Becker
CHEM 224 - 015 - Mr. May

CHEM 226
CHEM 226 - All Sections - Laboratory Coordinators

CHEM 302
CHEM 302 - 001 - Dr. Florian

CHEM 303
CHEM 303 - 001 - Dr. Killelea

CHEM 306
CHEM 306 - All Sections - Dr. Graham/Ms. Pecak

CHEM 307
CHEM 307 - 001 - Dr. Freitas

CHEM 314
CHEM 314 - 01W - Dr. Chiarelli

CHEM 341
CHEM 341 - 001 - Dr. Lee

CHEM 361
CHEM 361 - 001 - Dr. Pine
CHEM 361 - 004 - Dr. May

CHEM 365
CHEM 365 - 001 - Dr. Olsen

CHEM 371
CHEM 371 - 001 - Dr. Liu

CHEM 373
CHEM 373 - All Sections - Dr. Eisenberg & Ms. Pecak

CHEM 380
CHEM 380 - 001 - Dr. Moran

CHEM 385/465
CHEM 385/465 - Dr. Ballicora

CHEM 395/425
CHEM 395/425 - Dr. Esipova

CHEM 396/445
CHEM 396/445 - Dr. Ciszek

FALL 2018 SYLLABI

CHEM 101
CHEM 101 - 001 - Dr. Ciszek
CHEM 101 - 004 - Dr. Brazdil
CHEM 101 - 007 - Dr. Helquist
CHEM 101 - 011 - Dr. Klinger
CHEM 101 - 015 - Dr. Osner
CHEM 101 - 019 - Dr. Naleway
CHEM 101 - 023 - Dr. Osner
CHEM 101 - 026 - Dr. Graham

CHEM 102
CHEM 102 - 001 - Dr. Fitch

CHEM 105
CHEM 105 - 001 - Dr. Daubenmire

CHEM 111
CHEM 111 - All Sections - Laboratory Coordinators

CHEM 171
CHEM 171 - 001 - Dr. Chiarelli

CHEM 173
CHEM 173 - 001 - Dr. Chiarelli

CHEM 212
CHEM 212 - 001 - Dr. Naleway

CHEM 214
CHEM 214 - 001 - Dr. Binaku
CHEM 214 - 002 - Dr. Binaku
CHEM 214 - 003 - Dr. Binaku

CHEM 221
CHEM 221 - 001 - Dr. Becker

CHEM 223
CHEM 223 - 001 - Dr. Szpunar
CHEM 223 - 005 - Dr. Szpunar
CHEM 223 - 008 - Dr. May
CHEM 223 - 011 - Dr. Pine
CHEM 223 - 015 - Dr. Pine
CHEM 223 - 018 - Dr. Esipvoa

CHEM 224
CHEM 224 - 001 - Dr. Helquist

CHEM 225
CHEM 225 - All Sections - Laboratory Coordinator

CHEM 301
CHEM 301 - 001 - Dr. Greene-Johnson\

CHEM 305
CHEM 305 - 001 - Dr. Killelea

CHEM 340/441
CHEM 340/441 - Dr. Lee

CHEM 361
CHEM 361 - 001/461 - 001 - Dr. Liu
CHEM 361 - 004 - Mr. May

CHEM 370
CHEM 370 - 001 - Dr. Olsen

CHEM 372
CHEM 372 - All Sections - Ms. Pecak

CHEM 380
CHEM 380 - 001 - Dr. Ballicora

CHEM 395
CHEM 395/425 - Dr. Cho

CHEM 396
CHEM 396/455 - Dr. Schmeling
CHEM 396/465 - Dr. Ballicora, Liu & Olsen