Loyola University Chicago

Department of Chemistry and Biochemistry

AY 2009-2010

‌‎‎SPRING 2010‌‎

CHEM 101
CHEM 101 - 001 - Dr. Helquist

CHEM 102 
CHEM 102 - 001 - Dr. Greene-Johnson
CHEM 102 - 005 - Dr. Helquist
CHEM 102 - 009 - Dr. Naleway
CHEM 102 - 013 - Dr. Naleway
CHEM 102 - 017‌‎ - Dr. Florian

CHEM 106
CHEM 106 - 001‌‎ - Dr. Herlinger

CHEM 111
‌‎CHEM 111 - All Sections - Ms. Boerger/Ms. Baude

CHEM 112
CHEM 112 - All Sections‎ - Ms. Boerger/Ms. Baude

CHEM 152
CHEM 152 - 001 - Dr. Shamsuddin
CHEM 152 - 002 - Dr. Liu

CHEM 214
CHEM 214 - All Sections - Dr. Naleway

CHEM 222
CHEM 222 - 001 - Dr. Babler

CHEM 223
CHEM 223 - 001 - Dr. Szpunar

CHEM 224
CHEM 224 - 001 - Mr. May
CHEM 224 - 004 - Dr. Szpunar
CHEM 224 - 007 - Dr. Crumrine
CHEM 224 - 010 - Mr. May
CHEM 224 - 011 - Dr. Becker

CHEM 226
CHEM 226 - All Sections - Mr. Thomas

CHEM 302
CHEM 302 - 001 - Dr. Brown

CHEM 303
CHEM 303 - All Sections - Dr. Graham

CHEM 310 & 311
CHEM 310/311 - All Sections - Dr. Fitch

CHEM 312/455
CHEM 312/455 - Dr. Schmeling

CHEM 313
CHEM 313 - 001 - Dr. Schmeling

CHEM 340/441
CHEM 340 - 001- Dr. Holz

CHEM 341
CHEM 341 - 001 - Drs. Herlinger/Holz

CHEM 361
CHEM 361 - 001 - Dr. Olsen

CHEM 363
CHEM 363 - All Sections - Dr. Deiss

CHEM 380
CHEM 380 - 001 - Dr. Florian

CHEM 395/425
CHEM 395/425 - Dr. Crumrine

CHEM 395/445/465
CHEM 395/445/465 - Dr. Ciszek

CHEM 395/465
CHEM 395/465 - Dr. Ballicora
‌‎

FALL 2009

CHEM 101
CHEM 101 - 001 - Dr. Naleway
CHEM 101 - 005 - Dr. Fitch
CHEM 101 - 009 -
Dr. Helquist
CHEM 101 - 015 - Dr. Florian
CHEM 101 - 017 & 025 - Dr. Greene-Johnson
CHEM 101 - 021‌‎ - Dr. Graham

CHEM 102
CHEM 102 - 001 - Dr. Ciszek

CHEM 105
CHEM 105 - 001 - Dr. Herlinger

CHEM 111
CHEM 111 - All Sections - Ms. Boerger/Ms. Baude

CHEM 112
CHEM 112 - All Sections - Ms. Boerger/Ms. Baude

CHEM 151
CHEM 151 - All Sections - Dr. Shamsuddin

CHEM 212
CHEM 212 - 001 - Dr. Chiarelli

CHEM 214
CHEM 214 - All Sections - Dr. Chiarelli

CHEM 221
CHEM 221 - 001 - Dr. Babler
CHEM 221 Suggested Reading
‌‎

CHEM 223
CHEM 223 - 001 - Dr. Szpunar
CHEM 223 - 004 - Dr. Becker
CHEM 223 - 009 - Mr. May
CHEM 223 - 010 - Dr. Brown
CHEM 223 - 013 - Mr. May
CHEM 223 - 016 - Dr. Crumrine

CHEM 224
CHEM 224 - 001 - Dr. Szpunar

CHEM 225
CHEM 225 - All Sections - Mr. Thomas

CHEM 301
CHEM 301 - 001 - Dr. Naleway

CHEM 362
CHEM 362/465 - Dr. Ballicora

CHEM 363
CHEM 363 - All Sections - Dr. Deiss

CHEM 365/395
CHEM 365/465 - Dr. Olsen

CHEM 395/460
CHEM 395/420 - Drs. Freitas/Holz

CHEM 395/420
CHEM 395/460 - Drs. Babler/Crumrine