Loyola University Chicago

Department of Chemistry and Biochemistry

Summer 2012

CHEM 101
CHEM 101 - 001/002 - Dr. Herlinger
CHEM 101 - 003 - Dr. Osner

CHEM 102
CHEM 102 - 001/002 - Dr. Graham
CHEM 102 - 003/004 - Dr. Naleway
CHEM 102 - 005 - Dr. Osner

CHEM 111
CHEM 111 - All Sections - Ms. Boerger

CHEM 112
CHEM 112 - All Sections - Ms. Boerger

CHEM 151
CHEM 151 - 001‌ - Dr. Shamsuddin

CHEM 152
CHEM 152 - 001 - Dr. Shamsuddin

CHEM 212
CHEM 212 - 001 - Dr. Naleway

CHEM 214
CHEM 214 - 001 - Dr. Naleway

CHEM 223
CHEM 223 - 001/002 - Dr. Helquist
CHEM 223 - 003/004 - Dr. Szpunar
CHEM 223 - 005/006 - Mr. May

CHEM 224
CHEM 224 - 001/002 - Dr. Helquist
CHEM 224 - 003/004 - Dr. Szpunar
CHEM 224 - 005/006 - Mr. May

CHEM 225
CHEM 225 - All Sections - Mr. Thomas

CHEM 226
CHEM 226 - All Sections - Mr. Thomas

CHEM 361
CHEM 361/461 - Dr. Olsen